Menu

- na úvod -

- opakujeme počítání do sta -

- násobíme a dělíme -

- počítáme do tisíce -

- netradiční úlohy -

- geometrie -


Pomůcky do hodin matematiky

Opakujeme počítání do sta

1) Řada čísel a jejich psaní
a) Řada čísel: cvičení
b) Rozklad čísel: cvičení
c) Zápis čísel: cvičení
d) Napiš čísla: cvičení
e) Porovnej čísla: cvičení

2) Počítáme do sta
a) Sčítej bez přechodu: cvičení
b) Odčítej bez přechodu: cvičení
c) Přičítej a odečítej desítky: cvičení
d) Doplňuj chybějící znaménka: cvičení
e) Sčítej dvojciferná čísla bez přechodu: cvičení
f) Odčítej dvojciferná čísla bez přechodu: cvičení
g) Sčítej a odčítej písemně: tři listy
h) Sčítej dvojciferná čísla s přechodem: cvičení
i) Odčítej dvojciferná čísla s přechodem: cvičení
j) Procvičuj sčítání a odčítání dvojciferných čísel: cvičení

Sčítání dvojciferných čísel: hra


Násobíme a dělíme

1) Násobilka
a) Násobky čísel 6, 7, 8, 9. Pracovní listy si otevři přímo v počítači - vybarvuj políčka s příslušnými násobky: násobky
b) Procvičování násobení šesti: násobilka
c) Procvičování násobení sedmi: násobilka
d) Procvičování násobení osmi: násobilka
e) Procvičování násobení devíti: násobilka
f) Procvičování malé násobilky: malá násobilka
g) Trénink násobení - nastav si, kterým číslem chceš násobit, případně zvol Mixed pro všechna čísla. Po kliknutí na tlačítko START tě čeká 20 příkladů s časovým limitem jedné minuty: hra
h) Domino k procvičování spojů násobilky. Kartičky vytiskni a rozstříhej. Jedna sada je pro skupinu čtyř hráčů. Hrajeme podobně jako domino: vypočítáme příklad a jeho výsledek je poté prvním číslem dalšího příkladu: domino
ch) Sestavení příkladů - z připravených čísel sestavuj příklady na násobení. Podle svých schopností si můžeš nastavit počet příkladů a časový limit: hra
i) Pracovní listy k procvičování násobení v oboru malé násobilky - pracuj přímo na počítači. Nejprve vyřeš předložené příklady. Zapíšeš-li správný výsledek, políčko se zabarví zeleně. Poté výsledky příkladů vyhledej a vybarvuj v tabulce: násobení
j) Pětiminutovky k procvičení násobení: 1. pětiminutovka - 2. pětiminutovka -

2) Dělení
a) Snadné dělení s dělencem do 20: dělení
b) Dělení v rozsahu malé násobilky: dělení
c) Trénink dělení - nastav si, kterým číslem chceš dělit, případně zvol Mixed pro všechna čísla. Po kliknutí na tlačítko START tě čeká 20 příkladů s časovým limitem jedné minuty: hra
d) Pracovní listy k procvičování dělení v oboru malé násobilky - pracuj přímo na počítači. Nejprve vyřeš předložené příklady. Zapíšeš-li správný výsledek, políčko se zabarví zeleně. Poté výsledky příkladů vyhledej a vybarvuj v tabulce: dělení
e) Spoj k sobě příklady na násobení a dělení, které k sobě patří: dvojice
f) Pětiminutovky k procvičení dělení: 1. pětiminutovka - 2. pětiminutovka -


Počítáme do tisíce

1) Čísla do tisíce
a) Pracovní listy s rozklady čísel v desítkové soustavě, čísla před a za, číselné řady. Pracujeme přímo na počítači. Pro kontrolu správnosti se políčko zabarví barevně. - pracovní listy -
b) Prověření znalostí - zápis čísel, rozklad v desítkové soustavě, čísla hned před, hned za, řada čísel od nejmenšího po největší. Pracujeme do vytištěných listů. - pracovní listy -
c) Nerovnost - řešení jednoduchých nerovnic: Vyhledáváme v mřížce čísla a vybarvujeme je podle zadání. Poté si vybereme libovolná čísla a zařadíme je podle velikosti na číselné osy. - pracovní listy -
d) Porovnání čísel - porovnej zadaná čísla: cvičení
e) Spojuj čísla v obrázku - každé další je o 6 větší než předcházející: obrázek
f) Zaokrouhlování čísel - dva pracovní listy: cvičení
g) Zaokrouhli čísla v obrázku a podle počtu stovek obrázek vybarvi: obrázek
h) Rozklad čísel v desítkové soustavě - tisíce, stovky, desítky, jednotky (3 pracovní listy): cvičení
ch) Rozlož čísla v obrázku v desítkové soustavě a podle počtu desítek vybarvi: obrázek
i) Opakování učiva - pět cvičení: pracovní listy

2) Sčítání a odčítání zpaměti
- list pro vyznačení splnění úkolů -
a) Přičítání jednociferných čísel: pětiminutovky (tři cvičení)
b) Odčítání jednociferných čísel: pětiminutovky (tři cvičení)
c) Přičítání a odčítání desítek: pětiminutovky (dvě cvičení)
d) Přičítání a odčítání stovek: pětiminutovky (dvě cvičení)
e) Přičítání a odčítání dvojciferných čísel: pětiminutovky (tři cvičení)
f) Sčítání a odčítání do tisíce - opakování: desetiminutovky (pět cvičení)
g) Chaloupky - sčítání a odčítání - opakování: listy

3) Písemné sčítání a odčítání
- list pro vyznačení splnění úkolů -
a) Trénink písemného počítání: listy
b) Třikrát devět příkladů pro trénink písemného počítání (počítej nejprve do sešitu): pracovní listy
c) Příklady pro písemné počítání - pracuj do vytištěného listu: pracovní listy

4) Násobení a dělení zpaměti
- list pro vyznačení splnění úkolů -
a) Velká násobilka - násobení a dělení: čtyři mozaiky
b) Nakupujeme a platíme - slovní úlohy pro rychlé počítání: hra
c) Procvičování násobilky jedenácti: hra
d) Procvičování násobilky dvanácti: hra
e) Procvičování násobilky třinácti: hra
f) Procvičování násobilky čtrnácti: hra
g) Procvičování násobilky patnácti: hra
h) Procvičování násobilky šestnácti: hra
i) Procvičování násobilky sedmnácti: hra
j) Procvičování násobilky osmnácti: hra
k) Procvičování násobilky devatenácti: hra
l) Velká násobilka - násobíme náhodně vybrané příklady: hra
m) Trénink pamětného násobení: pětiminutovky (tři cvičení)
n) Dělení se zbytkem - jednoduché příklady: hra
o) Dělení se zbytkem - zapiš zbytek po vydělení čísel: hra
p) Dělení se zbytkem - dva pracovní listy: listy
q) Dělení se zbytkem - pracovní list s grafem pro zaznamenání zbytků: list
r) Dělení se zbytkem - doplň tabulku: tabulka - tabulka


Netradiční příklady a problémy

1) Vyřeš pět předložených problémových úloh:
- 1. sada - 2. sada - 3. sada - 4. sada - 5. sada - 6. sada - 7. sada - 8. sada -


Geometrické úlohy a problémy

1) Kruh a kružnice: nácvik rýsování kružnice, souvislost mezi kružnicí a kruhem - pracovní listy -

2) Jednoduché konstrukce kružítkem: využívání kružítka při přenášení úseček, konstrukce grafického součtu, rozdílu, násobku úsečky a středu úsečky - pracovní listy -